Organisation

Strategi

Art Music Denmark har indgået en fireårig rammeaftale.

Art Music Denmark indgik i 2021 en fireårig rammeaftale (2022-2025) med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Art Music Denmarks strategi for 2022-2025 er udformet på baggrund af denne aftale.

Strategi 2022-2025

Introduktion

Art Music Denmark er den danske genreorganisation for ny kompositionsmusik, klassisk musik, lydkunst og beslægtede genrer. Art Music Denmark har længe udgjort en vigtig faktor i den danske musikverden, og 2022-25 vil organisationen fortsætte sin udvikling som en stærk netværksbaseret udviklings- og vidensorganisation med henblik på at styrke de kreative, professionelle aktører inden for de repræsenterede genrer. 

I perioden vil der rettes en særlig fokus på:

 1. Den klassiske musik
 2. Vækstlaget
 3. Det nære udland
 4. Genregrænser og tværfaglighed
 5. Målrettet udvikling af egen identitet og metodikker i organisationen, samt optimering af samarbejdet med de tre øvrige  genreorganisationer (ROSA, JazzDanmark og Tempi).

1. Formål og vision

1a Formål

Art Music Denmarks formål er – i samarbejde med de øvrige genreorganisationer – at bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Desuden skal Art Music Denmark sikre vidensdeling mellem relevante samarbejdspartnere.

Art Music Denmark varetager fortrinsvis ny kompositionsmusik, klassisk musik, lydkunst og beslægtede genrer, men Art Music Denmark anerkender, at de traditionelle genrebegreber ikke altid afspejler virkeligheden i den aktuelle musikverden. Således skal Art Music Denmark’s genreområde forstås som et spektrum af selvstændige og indbyrdes sammenflettede musikmiljøer, der alle har egne vilkår.

1b Vision

Art Music Denmark skal være en netværksbaseret udviklings- og vidensorganisation, der styrker sit genreområde – til gavn for såvel de enkelte aktører som den bredere omverden: en slagkraftig organisation, der udgør en naturlig samarbejds- og sparringspartner for aktører på tværs af alle de repræsenterede genrer.

På baggrund af et indgående, aktuelt og datadrevet kendskab til omverdenen kan Art Music Denmark agere som sparringspartner, facilitator eller katalysator. Prioriteten vil være at understøtte og udvikle bæredygtige musikmiljøer og at sætte ind, hvor Art Music Denmark kan gøre en reel forskel.

2. Særlige indsatser 2022-2025

I forlængelse af Art Music Denmarks vision vil der i perioden 2022-2025 være særligt fokus på en række indsatser. Nogle af indsatserne vil især præge den første del af strategiperioden, andre vil have mere langsigtet karakter.

2a – Klassisk musik
2b – Vækstlag
2c – Det nære udland
2d – Genregrænser og tværfaglighed
2e – Identitet, organisationsstruktur, metodik og samarbejde

Art Music Denmark udarbejder i løbet af 2021-22 særskilte handleplaner for de konkrete indsatser (se Bilag 2 for yderligere beskrivelse af Art Music Denmark’s indsatser).

3. Omverdensanalyse

Den aktuelle musikverden er yderst sammensat. Genrerne er talrige, grænserne udflydende, de finansielle strukturer komplekse, og såvel større institutioner som individuelle aktører må være beredte på hyppige omstillinger og kursændringer. Art Music Denmark dækker desuden et vidtrækkende genreområde, som i løbet af de sidste årtier gentagne gange er blevet omdefineret og udvidet. Af den grund er der behov for en tilbundsgående omverdensanalyse: Denne proces er igangsat og forventes gennemført i løbet af 2021-2022.

3a Art Music Denmark’s omverden – de fem sfærer

Følgende illustration skitserer Art Music Denmarks om verden, som den ser ud i 2021. 

1. Genreorganisationerne
Ud over Art Music Denmark findes der tre danske genreorganisationer: ROSA, JazzDanmark og Tempi. Genreorganisationerne har hver for sig stærke individuelle traditioner og metoder, og de dækker i princippet alle musikgenrer. Der er desuden en tæt sammenknytning mellem genreorganisationerne og de to organisationer MXD og Strøm.

2. Miljøerne
Miljøerne udgør nogle af Art Music Denmarks nærmeste samarbejdspartnere. De består af udøvere, formidlere, skabere og spillesteder: alt fra kreative, professionelle aktører (f.eks. ensembler, solister og lydkunstnere) til festivaler, medier og spillesteder. På tværs af Danmark garanterer miljøerne musikkens udvikling og udbredelse.

3. Den nære omverden
Miljøerne er omkranset af en mængde forskelligartede aktører: støttegivere (stat, kommune, private fonde) foruden faglige musikorganisationer, forlag og pladeselskaber. Også institutioner som f.eks. kunsthaller, museer og biblioteker befinder sig i Art Music Denmarks nære omverden.

4. Den ydre omverden
Den ydre omverden inkluderer såvel publikum og presse som visse politiske strukturer.

5. Det internationale
Art Music Denmark opererer i en international musikverden. Organisationens primære internationale samarbejdspartnere består af statslige agenturer, kulturinstitutter, internationale fonde og foreninger, ambassader, større internationale festivaler og musikmesser.

Implikationerne af den ovenstående illustration er mange, men først og fremmest er det tydeligt, at Art Music Denmarks omverden er kompleks, og at dette fordrer en lang række prioriteringer: Art Music
Denmark kan ikke være alt for alle. Derfor vil prioriteringen af ressourcer og indsatser udgøre en central del af den fremtidige strategi. 

Overordnet set vil prioriteringerne inden for de fem definerede sfærer følge disse hovedlinjer:

 1. Samarbejdet med de øvrige genreorganisationer vil udgøre en stor del af Art Music Denmarks hverdag. Der vil blandt andet være fokus på at etablere en fælles administrativ systematik.
 2. Det vil være en prioritet for Art Music Denmark at være aktiv i miljøernes eksisterende netværk samt at hjælpe med at skabe nye, relevante netværk. Dette vil hæve niveauet, kvaliteten og formidlingen inden for genreområderne.
 3. Art Music Denmark har allerede bred kontakt til aktører fra hele den nære omverden, men samarbejder, hvor repræsentanter fra Art Music Denmarks miljøer indgår, vil have højest prioritet. 
 4. For de kreative, professionelle aktører i Art Music Denmarks miljøer er forholdet til den ydre omverden af stor betydning. Imidlertid vil Art Music Denmark fremover kun i mindre grad prioritere en direkte kontakt til den ydre omverden. (Se også 4a3). Derimod vil Art Music Denmark optimere de kreative, professionelle aktørers eget ‘reach’ via hjælp til kommunikation og formidling.
 5. Internationalt vil Art Music Denmark i den kommende periode især fokusere på det nære udland: Norden, Tyskland og England.

3b Aktøranalyse – en løbende indsats

Som det er beskrevet, er Art Music Denmarks omverden i konstant udvikling, og det vil derfor være en prioritet til stadighed at optimere Art Music Denmarks viden om, hvad der rører sig blandt de kreative, professionelle aktører i de repræsenterede miljøer. 

Art Music Denmark vil igangsætte:

 1. Løbende fokuserede behovsundersøgelser 
 2. Aktøranalyser
 3. Implementering af CRM-system*

* I samarbejde med de øvrige genreorganisationer er Art Music Denmark ved at udvikle et pilotprojekt (CRM-system), som skal forbedre kommunikationen og vidensopsamlingen imellem genreorganisationerne og
deres aktører. Målet er at professionalisere kommunikationen og at skabe bedre analyser af musikmiljøernes behov. Desuden vil pilotprojektet fungere som en datahub med vigtig og løbende opdateret viden om hele aktørfeltet.

4. Opgaveområder

Art Music Denmark arbejder fra 2022 med følgende opgaver:

4a – Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed
4b – Dokumentation og dataindsamling
4c – Projektvirksomhed
4d – Tilskudsforvaltning

4a Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed

4a1 Netværk som et fundamentalt arbejdsværktøj
Art Music Denmark skal være en del af de musikmiljøer, som organisationen arbejder for og med: en partner, der skaber værdi for de kreative, professionelle aktører og derigennem for det generelle samfund. Art Music Denmark’s legitimitet i miljøerne hænger sammen med de netværk, som organisationen er en del af samt de netværk, som organisationen kan tilbyde andre at indgå i. Disse netværk kan både være eksisterende netværk eller nye netværk, som Art Music Denmark foranstalter.

Art Music Denmark vil:

 1. Kortlægge eksisterende netværk på tværs af miljøerne
 2. Indmelde sig aktivt i eksisterende netværk
 3. Undersøge behov for oprettelse af nye netværk og igangsætte disse

4a2 Art Music Denmark’s konsulenttjeneste
Art Music Denmarks rådgivning vil fremover blive varetaget af Art Music Denmarks konsulenttjeneste, som både kan operere reaktivt og proaktivt. Tjenesten kan allerede i dag rådgive på en lang række fagspecifikke områder og vil i forlængelse af den løbende omverdensanalyse blive opgraderet med relevante kompetencer.

Art Music Denmarks konsulenttjenestes ydelser vil falde i tre kategorier:

 1. Personlig rådgivning (fysiske møder, telefonisk eller pr. mail)
 2. Digital rådgivning (ressourcer på hjemmeside og via sociale medier)
 3. Kurser, offentlige oplæg mv.
4a3 Kommunikation
Art Music Denmarks kommunikation vil fremover især rettes mod de kreative, professionelle aktører. Denne kommunikation vil primært foregå på Art Music Denmarks hjemmeside, udvalgte sociale medier, i nyhedsbrev samt i et årsskrift.
 
Art Music Denmarks kommunikation vil målrettes to grupper:
 1. De kreative, professionelle aktører (f.eks. opslag om ‘open calls’ og andre faglige muligheder)
 2. Den ydre omverden (f.eks. offentliggørelse af undersøgelsesresultater)

4b Dokumentation og dataindsamling
Dette opgaveområde tilgås for en stor del i samarbejde med de andre genreorganisationer (se Bilag 6). Art Music Denmark vil desuden i det daglige have fokus på, at prioriteringer og beslutninger baseres på et fokuseret arbejde med data.

4c Projektvirksomhed
Art Music Denmark vil fremover kun i meget begrænset omfang arbejde med egen koncertproduktion og koncertprojekter. Derimod vil Art Music Denmark etablere projekter inden for en lang række andre områder:

 1. International udvikling og udveksling 
 2. Pilotprojekter, som har musikfremmende formål, der ellers ikke ville blive varetaget (f.eks. publikumsudviklingstiltag, skolekoncerter og lignende) 
 3. Intern identitet og metodik

4d Tilskudsforvaltning
Art Music Denmarks tilskudsvirksomhed er forankret i forvaltningen af en pulje til international transportstøtte med det formål at understøtte genreområdets danske udøvere, komponister og lydkunstneres virke i udlandet samt danske arrangørers præsentation af udenlandske udøvere og lydkunstnere. Arbejdet med tilskudsvirksomheden vil udføres af Art Music Denmarks musikfaglige udvalg i samarbejde med sekretariatet (jf. Bilag 3).

5. Strategiske perspektiver

Den ovenstående strategi er udklækket på baggrund af de store ændringer af Art Music Denmark’s virkefelt og grundformål, som er gennemført i de seneste år. Art Music Denmark vil i starten af perioden befinde sig i en genetableringsfase, som vil være præget af grundlæggende organisatoriske omstruktureringer, et målrettet arbejde med organisationens identitet, en tilbundsgående omverdensanalyse og etablering af en række pilotprojekter. 

Det vil i løbet af den firårige strategiperiode desuden blive prioriteret at evaluere de påbegyndte tiltag og foretage nødvendige strategiske justeringer. Art Music Denmark er allerede en vigtig brik i musikverden, og med nærværende strategi er det vores håb at videreudvikle organisationen, så den i endnu højere grad vil udgøre en slagkraftig netværksbaseret videns- og udviklingsorganisation, der gør en markant forskel for virkeområdets kreative, professionelle aktører til gavn for det bredere samfund.

Art Music Denmark’s bestyrelse, 29. september 2021

Bilag

Bilag 2: Uddybning af indsatsområder

Art Music Denmark vil i perioden 2022-25 have særligt fokus på en række konkrete indsatsområder:

2a Klassisk musik
Klassisk musik er en ny genre for Art Music Denmark, og det er oplagt, at der i den kommende periode rettes en særlig fokus på denne del af virkeområdet. Art Music Denmark skal sætte sig grundigt ind i den klassiske musiks miljøer, og de klassiske aktører skal lære Art Music Denmark at kende. Art Music Denmark vil i første omgang gøre en særlig indsats for vækstlaget, og især vil vi forsøge at understøtte de klassiske aktørers internationale ambitioner samt medvirke til at øge deres kompetencer. Dette arbejde vil forankres i et såkaldt Art Music Denmark Akademi (læs mere i Bilag 3, A3d), som skal fokusere på emner som entreprenørskab, publikumsudvikling, udvikling i en kommerciel virkelighed, identitet, metodik, samarbejde og kuratering.

2b Vækstlaget
Art Music Denmark’s omverden er kendetegnet ved stor mangfoldighed: kunstnere, musikgrupper, organisationer og institutioner, der er grundlæggende væsensforskellige. Det er vigtigt, at Art Music Denmark koncentrerer kræfterne der, hvor de gør den største forskel. På den baggrund vil vi i den næste årrække især fokusere på de kreative, professionelle aktører, som befinder sig i en vækstfase. Art Music Denmark har et ideelt udgangspunkt for at hjælpe disse, og det er et arbejde, som kan gøres på tværs af Art Music Denmark’s musikmiljøer. En konsekvens af dette fokuspunkt er, at Art Music Denmark i mindre grad end tidligere vil understøtte større institutioner i den kommende periode.

2c Genregrænser og tværfaglighed
Stor kunst skabes ikke i et vakuum. De kreative aktører trives, når deres inspirationsuniverser bliver stimuleret af et væld af æstetiske udtryksformer. Af den grund vil Art Music Denmark undersøge og udfordre den eksperimenterende musik på tværs af genrer og miljøer for bedre at kunne definere fællestræk, udfordringer og potentialer, der kan komme alle aktørerne til gode. På samme måde vil Art Music Denmark foranstalte tværfaglige samarbejder mellem musikverdenen og forskellige kunst- og kulturmiljøer. Fokus vil være på at udvikle og understøtte nye koncertformater, spillesteder og publikumsoplevelser.

2d Det nære udland
Art Music Denmark’s løbende omverdensanalyse og information fra aktørerne har indtil videre vist, at det nære udland – Norden, Tyskland og England – udgør det primære eksportmarked for danske musikere. Derfor vil der i de kommende år være fokus på at udvikle netværk og projekter, som styrker aktørernes karriereudvikling inden for dette geografiske område. Udarbejdelsen af et nært og formaliseret samarbejde mellem de nordiske genreorganisationer, hvor analyser og andre internordiske projekter kan etableres, vil være en de benyttede metoder.

2e Identitet, organisationsstruktur, metodik samt øget samarbejde
Art Music Denmark er blevet grundlæggende omkalfatret, og organisationen vil i fremtiden indtage en ny rolle i musiklivet. Dette fordrer en opdatering af identitet, organisation, kommunikation og arbejdsmetoder i hverdagen. Det vil i denne proces også være naturligt at opdatere organisationens navn til noget, der i højere
grad afspejler virkeligheden end Art Music Denmark. Fremover vil det desuden være en prioritet at øge samarbejdet bredt i musikmiljøerne og helt konkret med de tre andre genreorganisationer. Denne del af strategien vil blive udarbejdet i fællesskab med Rosa, Tempi og JazzDanmark (se Bilag 4).

Bilag 2: Uddybning af indsatsområder

Art Music Denmark’s organisation består af følgende organer:

 1. Bestyrelse
 2. Art Music Denmark’s Musikfaglige Udvalg
 3. Sekretariat

A1. Bestyrelse
Bestyrelsen er Art Music Denmark’s øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Art Music Denmark’s samlede virksomhed. Bestyrelsen fastsætter institutionens strategiske mål. Art Music Denmarks bestyrelse er i løbet af de senere år blevet professionaliseret og følger i sit arbejde anbefalingerne fra Kulturministeriets udgivelse “God ledelse i selvejende kulturinstitutioner” (Lars Liebst m.fl.).

A2. Art Music Denmark’s Musikfaglige Udvalg
Art Music Denmark’s Musikfaglige Udvalg nedsættes af bestyrelsen. Udvalget består af en formidler, en udøver, en skaber og en kurator, som hver for sig repræsenterer Art Music Denmark’s genrer. Hidtil har udvalget især arbejdet med at uddele den international transportstøtte, men fremover vil det Musikfaglige Udvalgs kommissorium og arbejdsområder udvides til at dække alle Art Music Denmark’s behov for kunstnerkuratering, f.eks. i forbindelse med ‘open calls’ – dette for at sikre en faglig funderet kuratering med armslængde og transparens.

A3. Sekretariat
For at imødegå Art Music Denmark’s nye strategiske arbejdsområder organiseres Art Music Denmarks sekretariat fremover således: 

 1. Leder (samtidig fagmedarbejder på Ny kompositionsmusik) 
 2. Souschef (samtidig fagmedarbejder på Kunstmusik og beslægtede genrer) 
 3. Projektleder (samtidig fagmedarbejder på Klassisk musik)
 4. Kommunikationsansvarlig
 5. System- og procesudvikler (samtidig udvalgssekretær)
 6. Datamedarbejder (fælles med de øvrige genreorganisationer)
 7. Studentermedhjælper

For at understøtte organisationens strategi, organiseres sekretariatets arbejde fremover i følgende afdelinger (medarbejderne arbejder på tværs af afdelinger):

A3a En fagenhed/et koordinationshold
Denne enhed består af tre fagspecialister, der hver repræsenterer et af Art Music Denmarks genreområder. Fagenheden har til formål at igangsætte og koordinere Art Music Denmark’s projekter samt at koordinere indsatser på tværs af sekretariatet. 

A3b Projektkontor
Projektkontoret er et fleksibelt kontor, hvis primære opgave det er at drive og evaluere Art Music Denmarks projekter. Det er desuden projektkontoret, som har overblikket over Art Music Denmarks netværksvirksomhed. (Se også 4c). 

A3c Konsulenttjeneste
Art Music Denmarks rådgivning vil fremover blive varetaget af Art Music Denmarks konsulenttjeneste. (Se også 4a2).

A3d Art Music Denmark Akademi
I samarbejde med en række aktører på Art Music Denmark’s område udvikler Art Music Denmark et Art Music Denmark Akademi med. Akademiet vil danne ramme om kursusvirksomhed målrettet Art Music Denmarks aktører. De enkelte kurser udvikles eller indhentes, alt efter hvilke behov der findes blandt aktørerne. Art Music Denmark Akademi kan eksempelvis tilbyde kurser inden for fondssøgning, entreprenørskab, økonomi og markedsføring.

A3e Tværgående taskforce
De fire genreorganisationers fælles arbejde koordineres gennem en række formaliserede instanser. Den tværgående taskforce nedsættes af organisationerne ROSA, Tempi, JazzDanmark og Art Music Denmark med det formål at gennemføre projekter besluttet og igangsat af organisationernes ledelser og består af en projektmedarbejder fra hver deltagende organisation.

A3f Tværgående analyseenhed
De fire genreorganisationers fælles datamedarbejder leder en tværgående analyseenhed med kompetence til blandt andet at igangsætte egne undersøgende projekter på tværs af musiklivet.

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.