Organisation

Vedtægter

Vedtægter for Art Music Denmark

§1 NAVN, HJEMSTED OG STYRELSESGRUNDLAG

Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Art Music Denmark og er stiftet den 10.04.2000.

Stk. 2. Hjemsted er København.

Stk. 3. Art Music Denmark er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens paragraf 3 stk. 1, nr. 4, hvori det bestemmes, at selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven.

§2 FORMÅL

Stk. 1. Art Music Denmark er en del af den fælles indsats på tværs af de til enhver tid eksisterende genreorganisationer. Det fælles formål på tværs af organisationerne er at bidrage til at udvikle, styrke og understøtte dansk musikliv. Genreorganisationernes fælles formål er ydermere at sikre kendskab og vidensdeling med alle relevante samarbejdspartnere, herunder øvrige genreorganisationer og Statens Kunstfond. Genreorganisationerne medvirker til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Stk. 2. Art Music Denmark arbejder primært indenfor ny kompositionsmusik, lydkunst, klassisk musik og beslægtede genrer. Art Music Denmark bidrager ved at udbrede, udvikle, udforske og udfordre sit virkeområde til gavn for musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker bl.a. ved at skabe værdi gennem projekter, mellemmenneskelige møder, samarbejder og i og omkring genrens miljøer i Danmark og videreudvikling af genrens potentiale i udlandet.

§ 3. FINANSIERING

Stk. 1. Art Music Denmark’s virksomhed er baseret på driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Stk. 2. Art Music Denmark kan modtage tilskud fra private fonde og virksomheder, samt sponsorater.

Stk. 3. Art Music Denmark kan desuden indgå samarbejder med andre aktører omkring projekter, der helt eller delvist finansieres ved egenindtægter eller tilskud fra anden side.

§ 4. BESTYRELSE

Stk. 1. Bestyrelsen er Art Music Denmark’s øverste myndighed.

Stk.2. Bestyrelsen består af syv medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen er selvsupplerende og sammensættes på baggrund af kompetencer, som afspejler Art Music Denmark’s formål og strategi.

Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen udpeges på baggrund af deres personlige og faglige profil, og de udpegede skal understøtte genreorganisationens vedtægtsbestemte virke og sikre uafhængighed, aktualitet, diversitet og udvikling.

Stk. 5. Tre bestyrelsesmedlemmer skal besidde aktuel erfaring fra genreorganisationens virkeområde. Med afsæt i Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner udpeges fire bestyrelsesposter, hvis kompetenceprofil har særligt fokus på genreorganisationens formålsbestemte virksomhed. Genreorganisationen skal sikre, at udpegningsprocessen er åben. Derfor kan personer, institutioner og organisationer foreslå bestyrelseskandidater til genreorganisationens siddende bestyrelse.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en bestyrelsesleder og en vicebestyrelsesleder.

Stk. 7. Bestyrelsen modtager vederlag i overensstemmelse med de fire genreorganisationers fælles retningslinjer for dette.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år.

Stk. 9. Genvalg er muligt, men et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde otte år.

§ 5 BESTYRELSENS ANSVAR OG MØDER

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter institutionens strategiske mål og har det overordnede ansvar for Art Music Denmark’s samlede virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger Art Music Denmark’s daglige leder, som med ansvar over for bestyrelsen, forestår alle institutionens administrative og driftsmæssige forhold, herunder ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen indeholder som minimum bestemmelser om:

  1. Konstituering
  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer til tegning af institutionen i tilfælde af bestyrelseslederens og/eller den daglige leders forfald, jf. §6, stk. 1.
  1. Arbejdsdeling
  2. Dialog og tilsyn med den daglige ledelse.
  3. Mødeindkaldelse, mødereferater og vilkår for ordinære og ekstraordinære møder. Ligeledes ansvar for årligt dialogmøde med genreorganisationens miljøer samt årligt møde med de øvrige genreorganisationernes bestyrelser.
  4. Regnskabskontrol, budgetopfølgning, årsrapport og valg af revisor.
  5. Habilitet.
  6. Tavshedspligt.
  7. Bestyrelsens selvevaluering og beretning om mål, aktiviteter, resultater og fremtid 9. Tegnings- og udtaleret på bestyrelsens vegne.

Stk. 4. Bestyrelsen afholder minimum fire årlige møder, eksklusiv seminarer. Bestyrelseslederen eller den daglige leder kan indkalde til yderligere møder efter behov. Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid forlange indkaldt til et bestyrelsesmøde. Daglig leder kan til enhver tid anmode om at der indkaldes til et bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede under behandlingen af det aktuelle dagsordenpunkt – blandt disse enten bestyrelsesleder eller vicebestyrelsesleder. To af de årlige minimum fire bestyrelsesmøder kan foregå digitalt, hvis bestyrelseslederen beslutter dette. Derudover kan medlemmer bede bestyrelseslederen om tilladelse til at deltage digitalt i ordinære fysiske møder, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er bestyrelseslederens, eller i dennes fravær, vicebestyrelseslederens stemme udslagsgivende. Kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret på pågældende møde under de vilkår beskrevet i §5, stk. 5.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og nedsætte arbejdsgrupper til løsning eller belysning af særlige opgaver.

§ 6 TEGNING OG FULDMAGT

Stk. 1. Bestyrelsen tegnes af bestyrelseslederen og den daglige leder i fællesskab. Ved forfald af én af disse overtager vicebestyrelseslederen den forfaldnes opgave.

Stk. 2. Bestyrelsen kan give den daglige leder fuldmagt til at afholde alle løbende udgifter og at indgå de forpligtende aftaler, som vedrører institutionens løbende drift og aktiviteter.

Stk. 3. Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til den daglige leder i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

§ 7 HÆFTELSE

Stk. 1. For Art Music Denmark’s økonomiske forpligtigelser hæfter alene institutionens formue.

§ 8 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Art Music Denmark er omfattet af bestemmelserne i lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 2. Art Music Denmark’s regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3. Art Music Denmark skal inden udgangen af oktober måned indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Stk. 4. Art Music Denmark skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en af bestyrelsen godkendt og underskrevet årsrapport til den tilsynsførende myndighed. Årsrapporten skal være revideret af en statsautoriseret revisor.

§ 9 VEDTÆGTER

Stk. 1. Vedtægterne fastsættes af Art Music Denmark’s bestyrelse. Vedtægternes formål skal være sammenlignelige med andre genreorganisationer.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan besluttes af et kvalificeret flertal på to tredjedele af bestyrelsens medlemstal.

Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

§ 10 OPLØSNING

Stk. 1. Beslutning om Art Music Denmark’s opløsning kan kun besluttes, når tre fjerdedele af den samlede bestyrelses medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Beslutning om Art Music Denmark’s opløsning træffes af bestyrelsen. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik skal informeres inden.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning skal eventuelt overskydende midler anvendes til fremme af de i § 2 nævnte formål efter indstilling af Art Music Denmark’s bestyrelse og godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Vedtægterne er godkendt af Art Music Denmarks bestyrelse d. 9. december 2021. Vedtægterne er derefter blevet godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.